Savurma ve Kum Kalıba Döküm Yöntemi ile Üretilen GG-25 Dökme Demirin Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.55205/joctensa.11202223

Anahtar Kelimeler:

GG-25 döküm- kum kalıba döküm- savurma döküm- ötektoid reaksiyon- mekanik özellikler

Özet

Bu çalışmada GG-25 dökme demir iki farklı üretim yöntemi ile üretilerek, mikroyapı ve mekanik özelliklerine döküm yönteminin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı döküm sıcaklığı ve kimyasal kompozisyona sahip GG-25 dökme demir savurma ve kum kalıba döküm yöntemi ile üretilmiştir. Mekanik özelliklerin belirlenmesi için her iki yöntem ile üretilen numunelere çekme deneyi ve Brinell sertlik testleri uygulanmıştır. Çekme deneyi için TS EN ISO 6892-1 standartlarına uygun olarak çekme deney numuneleri üretilmiştir. Mikro yapı analizi optik mikroskop kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Savurma döküm yöntemi ile üretilen numunelerin çekme dayanım değeri ortalama 282 MPa olarak elde edilmiştir. Yapılan test ve analizler sonucunda savurma döküm yöntemi ile üretilen parçaların sertlik ve çekme dayanım değerlerinin kum kalıba döküm yöntemi ile üretilen parçalardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mekanik özelliklerin soğuma hızının daha yüksek olduğu savurma döküm yöntemi ile arttığı gözlemlenmiştir. Mikro yapı incelemesinde her iki yöntemle üretilen numunelerin baskın bir şekilde perlitik yapıda olduğu görülmüştür. İki farklı yöntem ile üretilen numunelerin mikro yapı karşılaştırmalarında benzer yapılar elde edilmesine rağmen savurma dökümde homojen yapılı grafit lamellerin sayısına ve lameller arasındaki mesafenin az olmasına bağlı olarak mekanik özelliklerin olumlu yönde değiştiği mikro yapı görüntüleri ve sertlik değerleri ile desteklenmiştir.

Kaynakça

Akdemir, A., Kuş, R., & Şimşir, M., (2011). Investigation of the tensile properties of continuous steel wire-reinforced gray cast iron composite. Materials Science and Engineering, 528, 3897–3904. https://doi.org/10.1016/j.msea.2011.01.107

Akın, U., (2014). Kobiler ve mikro işletmelerde demir döküm sanayi sektör analizi, [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. İTÜ Akademik Açık Arşiv. https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/15697

Aran, A. (2007), Döküm Teknolojisi, İTÜ Makine Fakültesi [Ders Notu]. http://www2.isikun.edu.tr/personel/ahmet.aran/dokum.pdf

ASM International. (1998). ASM Handbook.

Avcı, U. A & Sönmez, H., (1996, Mayıs 22-24). Dökümde sıcak kumdan kaynaklanan sorunlar ve kalıp kumlarının soğutulması [Bildiri], 2. Döküm Sempozyumu, Maslak, İstanbul.

Behnam, M. M. J., Davami, P., & N. Varahram., (2010). Effect of cooling rate on microstructure and mechanical properties of gray cast iron. Materials Science and Engineering, 528, 583–588. https://doi.org/10.1016/j.msea.2010.09.087

Collini, L., Nicoletto, G., & Konecna, R., (2008). Microstructure and mechanical properties of pearlitic gray cast iron. Materials Science and Engineering, 488, 529–539. https://doi.org/10.1016/j.msea.2007.11.070

Çimenoğlu, H., Geçkinli, A., E., Baydoğan, M., & Yıldırım, S. (2001). Çelik Dökme Demirlerin Metalografisi ve Mekanik Muayenesi. Metalurji Mühendisleri Odası.

Standards Germany. (2012). Grey cast irons (DIN EN 1561:2012-01). https://asremavad.com/wp-content/uploads/2019/01/DIN-EN-1561-2012.pdf

EN (-1561)-GJL-250 (GG25): Gebefe. http://www.gebefe.ch/pdf/EN-GJL-250.pdf adresinden 21 Aralık 2021 tarihinde alınmıştır.

International Organization for Standardization. (2019). Microstructure of Cast Irons – Graphite Classification by Visual Analysis. (ISO Standart No: 945-1:2019). https://www.sis.se/api/document/preview/80012648/

İzgiz, Ş., (2010). Laplanche grafitlesme yatkınlığı ve silindir gömleklerinin savurma dökümünde karbon ve silisyum miktarları. Metalurji, 41-55. https://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi153/d153_4155.pdf

Sand casting.(2021, Aralık 27). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Sand_casting

Santosh, M. V., Suresh, K. R., & Kiran Aithal, S., (2017). Mechanical characterization and microstructure analysis of Al C355.0 by sand casting, die casting and centrifugal casting techniques. Materials Today: Proceedings, 4 (10), 10987–10993. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.08.056

Taşlıçukur, Z., Altug, G. S., Polat, Ş., Atapek, Ş. H., & Türedi, E. (2012, May 23-25). Characterization of microstructure and fracture behavior of GG20 and GG25 cast iron materials used in valves [Paper presentation]. Proceedings of the 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Czech Republic

Yörür, C., Özyürek, D., Ünal, M., (2000). ZA-8 alaşımının savurma, kokil ve kum kalıplara dökümlerinin mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi. Teknoloji, 3(4), 115-120. https://jestech.karabuk.edu.tr/arsiv/1302-0056/2000/Cilt%283%29/Say%C4%B1%284%29/115-120.pdf

İndir

Yayınlanmış

2022-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çalık, A., Bıçaklı, E. E., & Zerentürk, O. (2022). Savurma ve Kum Kalıba Döküm Yöntemi ile Üretilen GG-25 Dökme Demirin Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Cihannüma Teknoloji Fen Ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi, 1(1). https://doi.org/10.55205/joctensa.11202223

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri