Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterimi

Yazım Kuralları

Gönderilen çalışmalarda sayfa numarası bulunmamalıdır. Başlıklar, öz, anahtar kelimeler, İngilizce özet dâhil olmak üzere makale uzunluğu 7.000 (yedi bin) kelime sınırlılığını aşmamalıdır.

Gönderilen çalışmalar Makale Şablonuna uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

Başlık

Makalenin içeriğiyle uyumlu, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde  ve koyu karakterle 14 punto ile yazılmalıdır. Türkçe başlığın hemen altında normal karakterle, 12 punto büyüklüğünde ve italik olacak şekilde İngilizce başlık yazılmalıdır.

Yazar ad(ları) ve adres(leri)

Makale dosyasında yazara ilişkin bilgiler yer almamalıdır. Bu bilgiler makale ile birlikte yüklenen “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ve Etik Beyan Formunda” ilgili başlıklarda verilmelidir.

Öz

Makalenin başında, araştırma konusunun özünü yansıtan nitelikte, en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe öz bulunmalıdır. Özün hemen altında makale ile doğrudan ilişkili en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimelerin altında Öz ve Anahtar kelimelerin İngilizce çevirileri bulunmalıdır.

Genişletilmiş İngilizce Özet

Tüm makaleler için en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan genişletilmiş bir İngilizce özet bulunmalıdır.

Bölüm Başlıkları

Birinci Seviye Başlıklar: 11 Punto, Kalın, Tüm karakterler büyük ve Otomatik Numaralandırma Kullanılmamalı, Önce 12nk Sonra 6nk Boşluk Bırakılmalıdır. Birinci seviye başlıklar için Makale Şablondaki Heading 1 stili kullanılabilir.

İkinci Seviye Başlıklar: 10 Punto, Kalın, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük ve Otomatik Numaralandırma Kullanılmamalı, Önce 6nk Sonra 6nk Boşluk Bırakılmalıdır. İkinci seviye başlıklar için Makale Şablonundaki Heading 2 stili kullanılabilir.

Üçüncü Seviye Başlıklar: 10 Punto, Kalın, İtalik, Sadece ilk harf büyük ve otomatik numaralandırma kullanılmamalı, önce 6nk sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır, 0,5 cm içeriden başlamalıdır. Üçüncü seviye başlıklar için Makale Şablonundaki Heading 3 stili kullanılabilir.

Ana Metin

A4 boyutunda (16,5 x 24,7 cm) ile ölçeklendirilmiş sayfa boyutunda, sağ, sol, alt ve üst kenar boşlukları 2,5 cm verilmiş düzende, mutlaka MS Word programında Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto, tek satır aralığı ile yazılmış olmalıdır. Paragraf aralıkları önce ve sonra 6 nk ile ayarlanmalı, paragraf girintileri soldan 0.5 cm içeriden yapılmalı ve metin “iki yana yasla” komutu ile hizalanmalıdır. Metinde font kullanımının gerektiği durumlarda font dosyası ayrıca iletilmelidir.

Tablo, Fotoğraf, Grafik

Yazar, tablo, fotoğraf, grafik vb. gibi malzemeleri bilimsellik ölçütlerine uygun şekilde metin içinde kullanabilir. Ancak bu başvurularda otomatik işlem komutları verilmemelidir. Tablolar olabildiğince sade olmalı ve yalnızca gerekli bilgileri içermelidir. Tablo içindeki yazı ve karakterler 10 punto ile yazılmalıdır (Gerektiğinde 9 punto ile yazılabilir). Kullanılan fotoğrafların çözünürlüğü yüksek olmalı, metinle doğrudan ilişkili değilse “EKLER” başlığı altında yer almalıdır.

Yazar Katkıları

Yazarların araştırma sürecindeki katkıları Makale Şablonunda belirtilen kısımda detaylı olarak açıklanmalıdır.

Çıkar Çatışması

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır. Çıkar çatışması teşkil edebilecek bir durum yoksa "Yazarlar tarafından çıkar çatışmasının olmadığı rapor edilmiştir." ibaresinin eklenmesi gerekmektedir. 

Fonlama

Çalışma için fon alındıysa destekleyen kuruluş ve proje numarası belirtilmelidir. Fon alınmadıysa "Herhangi bir fon desteği alınmamıştır." ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.  

Etik Bildirim

Çalışma için etik kurul izni gerekmiyorsa etik kurul izni gerekmediği, çalışmada belirtilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) hem çalışmanın yöntem bölümünde hem de Etik Bildirim kısmında verilmelidir. 

Not

Makale ile ilgili olarak ek bilgilerin (konferans bilgisi, tezden türetilmesi vb.) not kısmında belirtilmesi gerekmektedir. Bu kısımda destek veya teşekkür beyanı da bulunabilir. 

 

 

Kaynak Gösterimi

CİHANSOBAD APA atıf sisteminin 7. sürümünün yazım kurallarını uygulamaktadır. Makalede atıf yapılan tüm eserler “KAYNAKLAR” başlığı altında yazarların soyad sırasına göre sıralanmalıdır. Atıf yapılmayan bir eser bu başlık altında bulunmamalıdır. Kaynaklar, tek satır aralığı ile 10 punto büyüklüğünde (Asılı - 1 cm.) yazılmalıdır.

Tek yazarlı kitap:

Karakoç, S. (2009). Gün doğmadan (7. Baskı). Diriliş Yayınları.

İki yazarlı kitap:

Tezcan, H. ve Tezcan, T. (1992). Türk sancak alemleri (1. Baskı). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Kitap bölümü:

Mardin, Ş. (2011). Tanzimattan sonra aşırı batılılaşma. Türk modernleşmesi (20. Baskı, s. 21- 79) içinde. İletişim Yayınları.

Tek yazarlı makale:

Polat, N. H. (2019). Türk dünyasının entegrasyonunda lise edebiyat tarihi kitaplarının yeri. Bilig, (91), 255-278.

İki yazarlı makale:

Çolak, G. ve Öksüz, G. (2021). Türkçe ve rusçada ölüm ve hastalık temalı beddualar: kültürdilbilimsel bir karşılaştırma. Millî Folklor 17(132), 126-139.

Editörlü kitap:

Müderrisoğlu, A. (Ed.). (2021). Kadının değişen dünyası osmanlı sosyal ve kültürel yaşamından izler (1908-1918) (1. Baskı). Kronik Kitap.

Çeviri kitap:

Todorov, T. (1995). Yazın kuramı rus biçimcilerinin metinleri (1. Baskı). (M. Rifat ve S. Rifat, Çev.). Yapı Kredi Yayınları (Orijinal eserin basım tarihi 1965, 1. Baskı).

Tez:

Utku, A. (1996). Wittgenstein’da resim kuramı ve metafizik [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. http://bilgimerkezi.atauni.edu.tr/yordam/?dil=0&p=1&q=Wittgenstein%E2%80%99da+ resim+kuram%C4%B1+ve+metafizik&alan=tum_txt

Alıntı ve göndermeler:

40 kelimeden uzun doğrudan alıntılar 2 cm içeriden başlanarak blok alıntı şeklinde verilir ve tırnak işareti kullanılmaz. Yalnızca açıklama ihtiyacı duyulduğunda dipnot kullanılmalı ve otomatik numaralandırmaya başvurulmalıdır. Bunun haricinde mümkün olduğunca dipnot kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Örnek:

Nâzım H. Polat (2018) bu hususta şöyle söylemektedir:

Ömer Seyfettin hakkındaki en yanlış kanaat, onu yalnızca bir çocuk edebiyatı yazarı olarak kabul etmektir. Onun And, Kaşağı, Diyet, Forsa, Pembe İncili Kaftan, Başını Vermeyen Şehit gibi bazı hikâyelerinden, çocuk eğitiminde faydalanılabilir. Nitekim yıllardır bu metinleri ortaokul ve lise kitaplarında görebiliyoruz. Çünkü çocukluk ve ilk gençlik çağındakiler için ahde vefa, doğruluk, dürüstlük gibi duyguları; karakter sağlamlığı, tokgözlülük ve kişisel benlikten önce millî benlik gibi duyguları en güzel, en estetik kılıkta sunabilen eserler arasında bunlar ön sıralardadır (s. 14).

40 kelimeden az alıntılar ise tırnak içinde gösterilmelidir. Yazarın soyadı verildikten sonra parantez içinde eserin basım yılı gösterilmeli ve alıntının sonunda parantez içinde sayfa numarası bildirilmelidir.

Örnek:

Ömer Seyfettin ile ilgili Nâzım H. Polat (2018) “Dünya edebiyatı içinde Türk hikâyeciliğini temsil edebilecek isimler arasında onu en başa yazabiliriz” demiştir (s. 14).

Yorumlama (paraphrasing) yapıldığında sayfa numarasının belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Böylesi alıntılar, yorumlama (Soyad, yıl) yahut Soyad (yıl) yorumlama şeklinde gösterilebilir.

Burada örneği bulunmayan gösterimler için bkz.: https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition