İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.55205/joctensa.11202224

Anahtar Kelimeler:

Kentsel dönüşüm- Seçici Yıkım- İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Miktarı- İnşaat ve Yıkım Atıklarının Geri Dönüşümü- İnşaat ve Yıkım Atıklarının Yönetimi

Özet

Atık yönetimi hizmetleri belediyelerin asli ve önemli görevlerinden biridir. İnşaat ve yıkım atıkları, çoğunlukla kentsel dönüşüm sürecinde binaların yıkılması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu atıklar iyi yönetilmediğinde bir yandan kaynaklar büyük oranda israf edilirken diğer yandan çevre olumsuz etkilenmektedir. Kaynakları israf etmemek için çevreyi daha iyi korumak için kentsel dönüşüm atıklarının daha iyi yönetimi gereklidir. Atık hiyerarşisine göre bu atıkların seçici yıkım ile kaynağında ayrıştırılması ve bu atıkların sıfır atık döngüsünde geri kazanılarak yeniden kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. İstanbul'da kentsel dönüşüm nedeniyle çok fazla inşaat ve yıkım atığı oluşmaktadır. Bu atıklar ekonomik olarak kaynak ya da hammadde olarak değerlendirilmediği için kentsel dönüşüm atıkları sorunu büyümekte ve gelecekte çevresel bir krize dönüşeceği ve sürdürülemez bir boyuta ulaşacağı görülmektedir. Bu atıklar fiilen işlendiğinde çok önemli bir hammadde ve ekonomik değeri olan, kullanım alanı olan ve değerlendirilmesi gereken ikincil bir kaynaktır. Bu çalışmanın amacı; inşaat ve yıkıntı atıklarını bir atık değil, kaynak olarak görmek, üretim sektöründe ekonomik olarak ikincil bir hammadde olarak değerlendirilmesini sağlamaktır. Böylece sürdürülebilir çevre politikaları açısından inşaat ve yıkıntı atıklarının sağlıklı yönetimini yaparak hem doğal kaynakların hem de çevrenin korunmasını sağlamaktır.

Kaynakça

Çevre ve Orman Bakanlığı. (2010). Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100326-13.htm

Çevre ve Şehircilk Bakanlığı. (2015). Atık Yönetimi Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-2.htm

Çevre ve Orman Bakanlığı. (2004). Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/03/20040318.htm#25

Çolak, Y. (2013). Planlamada Adil Kent Yaklaşımı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının İncelenmesi: İstanbul Esenler İlçesi Örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi].

Esenler Belediyesi. (2013). Esenler İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Raporu. İmar Planı Raporu, İstanbul.

Güllü, G. (2020). Kentsel Dönüşüm Atıklarının Yönetimi: Esenler Belediyesi Örneği. [Doktora Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi].

İSTAÇ. (2013) İYA Geri Dönüşüm Malzemesi Kullanılabilir Alan ve Malzeme Kalitesinin Araştırılabilirliği Araştırması. Araştırma, İstanbul.

Kaymak, M., & Gürün, F. (2018). 2017 Şehircilik Şûrası ve Kentsel Dönüşüm. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 13(49), 42-61.

Lauritzen, E. K. (2018). Construction, Demolition and Disaster Waste Management: An Integrated and Sustainable Approach. CRC Press.

Maçin, K. E. (2017). Kentsel dönüşüm sürecinde enkaz atıkları yönetimi. [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü].

Ölmez E., & Yıldız Ş., (2008). İnşaat yıkıntı atıklarının yönetimi ve planlanan İstanbul modeli. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları‟08 Sempozyumu 02-06 Kasım 2008.

Polat, Y. A. (2000). Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Bütüncül Bir Bakiş: Elaziğ Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 185-202. https://doi.org/10.18069/fusbed.10461.

Salgın, B., & Coşgun, N. (2018). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yapısal Atık Sorunu ve Çözüme Yönelik Öneriler: Kayseri Örneği. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1), 465-476. https://doi.org/10.28948/ngumuh.387388.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2013). Ulusal Geri Dönüşüm ve Strateji Belgesi 2014-2017.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230M1-12-1.pdf

Yüksel, Ö. (2007). Kentsel dönüşümün fiziksel ve sosyal mekâna etkisi: Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşüm projesi. [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü].

İndir

Yayınlanmış

2022-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Güllü, G. (2022). İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları. Cihannüma Teknoloji Fen Ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi, 1(1). https://doi.org/10.55205/joctensa.11202224

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri